Tyxo.bg counter

Партньорство с производители и вносители.

Благодарим Ви за проявения интерес към нашата партньорска програма!


В стремежа си да допринесем за по-широкият избор от продукти на клиентите ни в онлайн магазин www.plamboy.com, ние разработихме програма, с която да осъществим взаимно изгодно и полезно партньорство с производители и директни вносители на продукти.

Изисквания към нашите бизнес партньори:
Вие сте производители или директни вносители на представяните от Вас продукти.
Задължително ни предоставяте сертификати за качество на продуктите.
Задължително ни предоставяте документи за оригиналност и произход на продуктите.
Задължително ни предоставяте Вашите продукти със съответните необходими документи:
фактура, приемо-предавателен протокол, договор и пр.

Складова наличност на продуктите:
Предлагаме няколко начина за предоставяне на продуктите:
Реална наличност: Ако Вашата фирма не е от София. Предоставяте ни по 2 броя от всеки продукт, те ще бъдат налични в офиса ни. Съставяме договор, така че когато продадем Ваш продукт, Вие ни предоставяте нова бройка, а ние заплащаме продадената.
В този случай ще продаваме Вашите продукти едновременно от офиса ни и в онлайн магазина www.plamboy.com.

Наличност от разстояние: Ако се намирате в София. Когато имаме продажба на Ваш продукт през онлайн магазина www.plamboy.com, Вие се задължавате в рамките на деня или следващия ден до обяд да ни предоставите заявените продукти, заплащането се извършва веднага срещу предоставена фактура.

Допълнителни условия:
Вие получавате 100% безплатна реклама на Вашите продукти през всички наши сайтове.
Ангажираност от наша страна всички наши клиенти да получат подробна информация за всеки Ваш продукт.
Задължително при първоначално въвеждане на продуктите в онлайн магазина ни www.plamboy.com трябва да ни предоставите по един брой от всеки един продукт, за да може да го снимаме и да въведем наличната продуктова информация за него. Това може да стане на място във Вашия офис. От полза ще бъде да ни предоставите също така допълнителни материали за продуктите: например каталози, листовки, тестери и т. н. По този начин информацията за всеки продукт ще бъде максимално подробна.
Уведомявате ни незабавно, ако се изчерпат наличностите на някой от предлаганите продукти, така че да може своевременно този продукт да бъде изключен от онлайн магазина.
Ние очакваме от Вас гарантирано спазване на сроковете за доставка и наличност на продуктите.

Как да се включите към нашата партньорска програма:
• разгледайте онлайн магазина и преценете дали предлаганите от Вас продукти ще представляват интерес за нашите клиенти
• свържете се с нас по телефона или ни пишете на електронната поща
• заедно ще обсъдим Вашите идеи за партньорство
• ще Ви дадем насоки, ако се нуждаете от тях, за по-добро принципно представяне на Вашите продукти
• ще Ви разясним самото физическо придвижване на продукта от нас до крайните потребители
• ще обсъдим също други въпроси, свързани с Вашето успешно представяне на продуктите и всичко,
което е от значение за Вас.

Уважаеми партньори, задължително ще сключим срочен договор за партньорство.

За връзка с нас: 0886061423

Можете и да ни пишете през контактната форма. Ако се намирате в гр. София, можем да уговорим бизнес среща в удобно за всички време. Очакваме Вашето обаждане!

Онлайн платформите на Блумакс ООД включва още сайтовете:

www.plamboy.com ::: www.plamboy.bg ::: www.bluemax.bg ::: www.kozmetika.v.bg ::: www.hair.bg ::: www.friziori.com ::: www.eks.bluemax.bg ::: www.imperity.bg ::: www.alterego.bg ::: www.fitness.bluemax.bg, както и други наши рисейлър сайтове и сайтове за сравнение. Услуги извършвани от Блумакс ООД: www.bluemaxbg.comThank you for the interest you have shown concerning our Partnership Program!


In our efforts to contribute to a larger scope of products for our clients at online store www.plamboy.com we have developed a program to realize a mutually beneficial and useful partnership with producers and direct importers of goods.


Requirements to our business partners:

You are producers or direct importers of the products you promote.

You present us obligatorily with product quality certificates.

You present us obligatorily with documents regarding product originality and origin.

You provide to us obligatorily all necessary documents along with your products: invoices, hand-over protocols, contracts, etc.


Products available at stock:


We propose several ways of providing products:
Real availability: in case your company is not situated in Sofia. You will provide us with 2 pcs of each product which will be available at our office. We will draft a contract so when we sell one of your products you will provide us with a new item of the same product and we will pay for the sold one. In this case we will sell your products both in our office and in online store www.plamboy.com.


Availability at a distance: in case you are located in Sofia. When there is a sale of any of your products in online store www.plamboy.com you are obliged to deliver the required product(s) within the current day or not later than noon of the following day; payment is made immediately to you against a presented invoice.


Additional conditions:
You receive 100% free advertising of your products through all of our web sites.


We will commit to distribute detailed information to all our customers for each of your products.


At initial upload of your products in www.plamboy.com online store you must provide us with one item of each product so we can take a photograph and input the information available for the product. This can also happen at your premises. It will also be useful if you provide us with additional materials pertaining to the products e.g. catalogues, leaflets, booklets, testers, etc. In this way the information for each product will be as detailed as possible.


You must inform us immediately if any one of the products provided by you is no longer available so this product can be duly switched off of the web site.


We expect from you guaranteed keeping of delivery times and product availability.


How can you participate in our Partnership Program:
• review our online store and assess if the products you promote will be of interest to our customers
• contact us via phone or write to our email address
• together we will discuss your ideas for partnership
• we will give you directions, if you need such, for better promotion of your products
• we will explain in detail the physical movement of products from us to the end consumers
• we will discuss all other issues related to your successful presenting you products and everything else that is of importance for you.


Dear partners, we will obligatorily conclude a term partnership contract.


You can reach us on: 0886061423


You may also write us.


In case you are located in Sofia we may schedule a business meeting at a time convenient for all.


We are waiting for your call!