Tyxo.bg counter

Общи условия

Общи условия и правила за използване на уеб сайта

Молим Ви да се запознаете с настоящите Общи условия и правила за използване на сайта.
Използването от Вас на уеб сайта означава, че сте приели и сте съгласни с изложените по-долу Общи условия и правила. Ако не приемате настоящите Общи условия и правила, моля не използвайте уеб сайта.

Настоящият документ съдържа и описва Общите условия и правила, според които „Блумакс” ООД в качеството му на създател и собственик на онлайн магазина предоставя услуги за електронна търговия по интернет посредством онлайн магазина.
Настоящите Общи условия и правила обвързват всички потребители на онлайн магазина. За всеки потребител на онлайн магазина, който зарежда изградени в сайта хипервръзки или се възползва от предлаганите там услуги, се счита, че е приел изцяло и без резерви Общите условия и правила, като се задължава да спазва същите. Възпроизвеждане на изявлението на даден потребител за приемане на настоящите Общи условия и правила се извършва чрез идентифициране на потребителя, като в съответни лог-файлове се съхранява IP адрес на потребителя и всяка друга свързана електронна информация.

Правила за използване на онлайн магазина

„Блумакс” ООД е създател и собственик на онлайн магазина, като в това си качество предоставя правото на потребители на магазина да зареждат и разглеждат всички публикувани в онлайн магазина материали единствено за лична употреба с нетърговска цел.

Визуалните материали (снимки, анимация и др.под.), съпровождащи предлаганите в онлайн магазина продукти, както и всички останали изображения част от банери, промоционални материали, брандинг материали и други подобни, са обект на авторско право и са защитени. Забранява се всякакво копиране на цяло изображение или част от изображение, публикувано в сайта, което след това да бъде публикувано или по какъвто и да е друг начин използвано с търговска или нетърговска цел в други интернет сайтове, независимо дали такива сайтове се занимават с търговска дейност или с друга дейност. Установено изображение или част от изображение, публикувано в онлайн магазина, което е публикувано в интернет пространството без знанието и изричното съгласие на „Блумакс” ООД се счита за нарушаване на авторско право и ще бъде преследвано с всички законовоустановени мерки.

Текстовете, придружаващи всеки от представяните в онлайн магазина продукти, както и всички останали текстове, публикувани в различните рубрики и раздели на сайта, са обект на авторско право. Забранява се копиране на текстове или каквато и да е част от тях с цел тяхното възпроизвеждане и публикуване по какъвто и да е начин в интернет пространството без изрично